Diễn Đàn Phật Giáo

Go Back   Diễn Đàn Phật Giáo KINH ĐIỂN-PHẬT HỌC PHẬT HỌC Thảo luận về Thiền Tông

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời  
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 23-12-2009, 10:21 PM
thinhthinh's Avatar
thinhthinh thinhthinh is offline
Thành viên
Thành Viên Mới
 

Tên Thật: thinhthinh
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Say 'Thank You!' for this post. = 0 For This Post / 0 tổng số
Về bài kệ "Bồ đề bổn vô thọ..."?

Theo dòng lịch sử về dòng thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho đến đời thứ 6, là ngài Lục Tổ Huệ Năng thì chúng ta đều biết về giai thoại truyền y bát của Ngài, và giai thoại này được xem là một cuộc khảo thí để tìm ra người kế thừa.

Thân thị bồ đề thọ
Tâm như minh kính đài
Thời thời thường phất thức
Vật sử nhá trần ai
(Thần Tú)

Bồ đề bổn vô thọ
Tâm phi minh kính đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhá trần ai.
(Lục Tổ Huệ Năng)

Đọc hai bài kệ trên đây, chúng ta có thể nhận ra hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau, và kết quả cuối cùng ai là người được truyền y bát từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì chúng ta biết rồi.

Nhờ quý Thầy cùng quý đạo hữu giải đáp giùm mình: Vì sao Lục Tổ Huệ Năng được truyền y bát, và bài kệ của Ngài nói lên điều gì?

Một câu hỏi nhỏ nữa là, theo truyền thống của Ngài Tổ Sư Đạt Ma thì tôn chỉ là: "trực chỉ nhơn tâm, kiến tánh thành Phật". Có nghĩa là: "chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật". Vậy tánh ở đây là tánh gì và liệu sau khi thây tánh rồi thì có thể thành Phật ngay không?
Chân thành cảm ơn!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 23-12-2009, 11:08 PM
HYMALAPSON's Avatar
HYMALAPSON HYMALAPSON is offline
::Administrator::
 

Tên Thật: HYMALAPSON
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 2,173
Thanks: 628
Thanked 831 Times in 504 Posts
Say 'Thank You!' for this post. = 0 For This Post / 35 tổng số
Nói thật nha câu " trực chỉ chân tâm kiến tánh thành phật" mà biết được thì bạn biết rồi đây "thành phật" nên nói được chân tâm như nào là xạo, vì mình đã biết chân tâm là gi đâu mà nói ,còn nói lại lời phật dậy thì thành con vẹt con két chứ hay ho gi (mình muốn nói ở đây tu là phải hành,hành để thấy chân tâm chứ không ai nói cho mình bết chân tâm là như nào đâu),nhưng ở góc độ bài viết này mình xin làm con vẹt con két nói lại lời thầy lời tổ mong đem ra luân bàn cho huynh đệ đồng tu có gi sai thì xin đạo hữu hoan hỷ cho

*Câu hỏi 1 kệ của ngài thần tú

Thân thị Bồ-đề thọ

Tâm như minh cảnh đài

Thời thời cần phất thức

Vật sử nhá trần ai.

Nghĩa là:


Thân ấy Bồ-đề thọ

Tâm như minh cảnh đài.

Giờ giờ cần phủi sạch

Chớ để vướng trần ai (bụi).

LỜI GIẢI


Đại ý bài kệ nầy chứng tỏ Sư Thần-Tú khi ấy thân căn chưa trong sạch, tâm thể chưa tỏ sáng, nên cầu cho thân trong sạch như cây Bồ-đề, tâm tỏ sáng như đài gương trong. Giờ giờ còn công-phu dẹp dục dứt tình, nên chưa giải thoát.

Sư Thần-Tú thật là thông-minh, nhưng bởi duyên nghiệp còn nhiễm vương, nên chưa hạp thời đắc pháp. Bài kệ của sư có ý nghĩa hay, nhưng chỉ hạp dùng cho hàng trung hạ, tu từ thấp lên cao, tức là theo Tiệm-Giáo.

Đây là bày giải cho hiểu ý nghĩa, chớ chẳng phải phân biệt chỗ cao thấp, hơn thua. Người xem kinh chẳng nên tỏ ý khinh dễ mà phải mê thất đạo-tâm.

Ngũ-Tổ nói: "Ngươi làm bài kệ ấy, tỏ ra chưa thấy Bổn-tánh. Ngươi mới tới ngoài thềm cửa, chưa vào trong nhà. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm đạo Vô-thượng Bồ-đề, thì rõ ràng không thể được. Theo đạo Vô-thượng Bồ-đề, hễ khi nghe nói pháp rồi, liền phải biết Bổn-tâm và thấy Bổn-tánh của mình. Tâm mình chẳng sanh chẳng diệt, trong cả thảy thời gian, niệm niệm mình thấy tánh. Đối với muôn pháp, tâm mình suốt thông, không ngưng trệ. Một pháp, mình thấy hiểu thấu chơn tướng, cả thảy các pháp, mình đều hiểu thấu chơn tướng. Đối với muôn cảnh tâm mình như như (1), tâm như như tức là tâm chơn-thật. Thấy như thế, ấy là thấy tánh Vô-thượng Bồ-đề (2) của mình."

LỜI GIẢI

(1) Tâm như như tức là tâm tự nhiên vắng-lặng sáng tỏ không vọng động. Ví như mặt nguyệt ở không trung, muôn ngàn lượn sóng hiện ra bóng, bóng có sanh diệt, mặt nguyệt thật như nhiên. Bóng tỉ muôn cảnh, mặt nguyệt tỉ Bổn-tánh.

(2) Tánh Vô-thượng Bồ-đề tức là tánh Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, là Phật tánh.


*Kệ của Ngài Huệ Năng

Bồ đề bổn vô thọ,

Minh cảnh diệc phi đài.

Bổn lai vô nhứt vật,

Hà xứ nhá trần ai?

Nghĩa là:

Bồ-đề chẳng có thọ,

Minh cảnh cũng không đài.

Bổn lai không có vật

Nào chỗ vướng trần ai?

oOo

LỜI GIẢI

Đại ý bài kệ nầy nói; Bồ-đề là tánh giác-ngộ, không hình trống không, chẳng có chi mà gọi là thọ (cội). Minh cảnh là tâm, viên-minh, thông triệt, phổ biến, cũng trống không, có gì mà gọi là đài? Bổn-lai tự tánh của ta tức là Bổn-lai Diệu-giác Chơn-tâm từ vô-thỉ vốn trong sạch, trống không, không có một vật gì tìm được trong đó. Thế thì có chi mà gọi là vướng bụi?

Bài kệ nầy chứng tỏ Đức Huệ-Năng khi ấy đã minh tâm kiến tánh, thân căn lại thanh-tịnh, nên các lời nói ra đều là siêu phàm thoát tục, vô ngã vô pháp, vô tướng vô hình. Ngài chẳng luận cái thân tứ đại giả hiệp, chỉ nói ngay cái Bổn-lai Diện-mục mà thôi. Cái tánh bất nhị nầy có nhiều tên.

Thiền-tông gọi là Chánh-pháp Nhãn-tàng, Liên-tông gọi là Bổn tánh Di-Đà, Đức Khổng-tữ gọi là Thiên-lý, Đức Lão-Tử gọi là Cốc-thần, Thiết-hán, Dịch-đạo gọi là Thái-Cực. Tên gọi khác mà đồng chỉ một Tánh tức là cái Bổn-lai Diện-giác Chơn Tâm của ta vậy. Tâm nầy vốn hư không mà vô cùng linh hoạt, tịch diệt mà rất diệu huyền, châu biến khắp cả Pháp-giới. Lúc trời đất chưa phân đã có nó rồi. Cái thể nó bất sanh bất diệt, trải qua muôn ngàn kiếp mà chẳng hư hoại, cho nên Kinh gọi là Kim-Cang. Thế-giới có thể tiêu-diệt, chớ nó vẫn còn hoài, không thay đổi.

*Lý do làm sao Lục Tổ Huệ Năng được truyền y bát thì đạo hữu coi lời giải của 2 bài kệ là biết rồi.

*Câu hỏi 2 không quên lưu ý đạo hữu những gì mình viết ở phần đầu
Trích:
"trực chỉ nhơn tâm, kiến tánh thành Phật". Có nghĩa là: "chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật". Vậy tánh ở đây là tánh gì và liệu sau khi thây tánh rồi thì có thể thành Phật ngay không?
<=== câu này đã nói rõ câu hỏi mà đạo hữu đặt ra là có thành phật ngày không rồi

Xin giải:
Tánh đây là tánh chân, còn gọi là chân tâm,tâm phật vv........tánh đây là tánh minh tâm kiến tánh. Ðạt đến chỗ thấy tâm rõ tánh là thành Phật hay giác ngộ không còn bị phiền não nhiễm ô chi phối.Tâm sạch làu như nước lắng trong không còn một chút bụi bẩn bám vào, như kiếng soi đã được lau chùi sạch bụi để lộ hiện mặt kiếng sáng tỏ không vật gì không soi suốt

*Và Phật truyền trao tâm ấn kế truyền ngôi pháp, làm sơ tổ Thiền tông kế thừa pháp mạch qua bài kệ sau:

Ta có chánh pháp nhãn tạng

Niết bàn diệu tâm

Thật tướng vô tướng

Là pháp vi diệu

Chẳng lập văn tự

Truyền dạy riêng biệt,

Chỉ thẳng tâm người,

Thấy tánh thành Phật

Nay phó chúc cho ngươi..

pháp vô vi mà khi xưa tổ Ca Diếp phó chúc cho đệ nhị Tổ A Nan qua bài kệ như vầy:


Pháp ấy là pháp bản lai

Nói không pháp, không phải pháp hẳn sai

Tại sao một pháp phân hai

Là pháp là chẳng pháp mắc quai đó rồi

* Một vài chia sẻ mong hoan hỷ
Chữ ký cá nhân
Trả Lời Với Trích Dẫn
Tổng số người đã gửi lời cảm ơn đến HYMALAPSON trong bài này là :
phanlong (21-09-2011)
  #3  
Old 24-12-2009, 04:37 PM
thinhthinh's Avatar
thinhthinh thinhthinh is offline
Thành viên
Thành Viên Mới
 

Tên Thật: thinhthinh
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 28
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Say 'Thank You!' for this post. = 0 For This Post / 0 tổng số
Cảm ơn Admin HYMALAPSON đã giải đáp thắc mắc giùm. Kiến thức và sở học của đạo hữu quả thật rất sâu rộng. Thật là ngưỡng mộ...

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời  


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:46 PM.
+ Độ Phân Giải Chuẩn Của Website Site là 1366X768
+ phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.
+Mọi hình thức sao chép & Để lại NGUỒN đều được hoan nghênh
+Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng- Quan Âm Tu Viện,K2/77, Đường NAQ.
Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ qua Mail tranquoctuanls@gmail.com
+ HOTLINE : 0977.374.742 (OR) 0988.18.38.11